เดิมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองกำแพงเพชร มีชื่อว่า " ตำบลโป่งน้ำร้อน "  ในปี 2519 แยกตำบล ออกเป็นตำบลคลองน้ำไหล       ในปี 2520 แยก
ตำบลออกเป็นตำบลคลองลานพัฒนา ในปี 2521  ยกฐานะขึ้นเป็น 
" กิ่งอำเภอคลองลาน "  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2529 ได้รับการยกฐานะเป็น 
" อำเภอคลองลาน" จนถึงปัจจุบันนี้
่ทิศเหนือ         ติดต่อกับ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
                      กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศใต้             ติดต่อกับ อำเภอปางศิลาทอง  จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
                      อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

เนื้อที่/พื้นที่
1,140 ตร.กม.
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป

ในเขตพื้นที่อำเภอคลองลาน เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
1.ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์
2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม
3. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 

คำขวัญจังหวัด
 กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วย
ไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
คำขวัญอำเภอ
 คลองลานเมืองคนงาม น้ำตกสวย เต็มไปด้วยไม้สัก
อนุรักษ์ วัฒนธรรมมากมี ของดีเครื่องเงิน
ที่อยู่สถานีตำรวจภูธรคลองลาน
 หมู่ที่ 21 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์
 0-5578-6156
หมายเลขโทรสาร
 0-5578-6156
เว็บไซต์อำเภอ
 http://khlonglan.kamphaengphet.police.go.th/
อาชีพหลัก ได้แก่
เกษตรกรรม  
อาชีพเสริม ได้แก่
ทำเครื่องเงิน  เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง 
จำนวนธนาคาร
 
มี 2 แห่ง ได้แก่
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2. ธนาคารกสิกรไทย
จำนวนห้างสรรพสินค้า
มี ไม่มี แห่ง
การเดินทางโดยทางบก
- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1117 (ถนนคลองแม่ลาย - คลองลาน)
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  0-5579-9273
- สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  ไม่มี
การเดินทางโดทางน้ำ
- ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  ไม่มี
- ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  ไม่มี
การเดินทางโดทางอากาศ
- ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  ไม่มี
ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่
มันสัมปะหลัง  ข้าว  ส้มเขียวหวาน  อ้อย  ข้าวโพด ฯลฯ 
ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)
คลองลาน  คลองสวนหมาก   คลองแขยง 
โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่
ไม่มี