คำแนะนำในการไปติดต่อที่สถานีตำรวจ

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องตามกฏหมาย และระเบียบของทางราชการเมื่อท่านไปติดต่อที่สถานีตำรวจเมื่อท่านเครียมเอกสารต่างๆที่จำเป็นติดตัวไปด้วย คือ
1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทน หรือ
2.บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ
3.หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)สำหรับชาวต่างประเทศ ที่เดินทางเข้ามาภายในประเทศ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน

กรณีท่านจะไปร้องทุกข์(แจ้งความ) โดยเป็นตัวแทนของผู้อื่นให้นำหลักฐานต่างๆดังนี้ ติดตัวไปด้วย
6.1.ใบสำคัญแสดงการเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว ์
6.2 ใบสำคัญแสดงการเป็นอนุบาลของผู้ไร้ความสามารถ(ตามคำสั่งศาล)
6.3 ในกรณีที่ผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตาย หรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้ให้ท่านนำหลักฐานซึ่งแสดงว่าทานเป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน สามี หรือ
ภรรยา(ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบทะเบียนสมรสฯลฯ)มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
6.4 ใบสำคัญแสดงการอนุญาตของสามีหรือภรรยาแล้วแต่กรณีให้ร้องทุกข์แทนหรือตัวแทนโดยสมบูรณ์
6.5 ในกรณีที่เป็นผู้แทนของนิติบุคคลให้นำ
::1.หนังสือ มอบอำนาจของนิติบุคคลเป็นหลักฐานรวมทั้งติดอากรแสตมป์ 5 บาท
::2.หนังสือรับรองนิติบุคคลนั้นของกระทรวงพาณิชย์

แจ้งบัตรประจำตัวประชาชนหาย


- กรุงเทพมหานคร : แจ้งที่สำนักงานเขต
- ต่างจังหวัด : แจ้งได้ที่เทศบาลเมือง/ที่ว่าการอำเภอ/กิ่ง อำเภอ หรือสถานีตำรวจแล้วแต่กรณี

อายุของบัตร
กำหนดให้ใช้ได้ 6 ปีเมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุบัตรต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันทบัตรหมดอายุเว้นแต่บัตรที่ยังไม่
หมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบ70 ปีบริบูรณ์ บัตรนั้นสามารถใช้ได้ต่อไปตลอดชีวิต
ความผิด
- ผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้เมื่อเจ้าพนักงานตรวจบัตรขอตรวจมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท
- ไม่ยื่น คำขอมีบัตรภายในกำหนดเวลา มีโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
- บัตรหมดอายุ ไม่ต่อบัตรภายในกำหนด หรือบัตรหายแล้วไม่ขอมีบัตรใหม่ ภายในกำหนด มีโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
- เปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุลแล้วไม่ขอเปลี่ยนบัตรภายในกำหนด มีโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
- ผู้ไม่มีสัญชาติ ไทย ผู้ใดยื่นคำขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าตนเป็นผู้มีสัญชาติไทษ
หรือใช้บัตรซึ่งตนหมดสิทธิใช้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

แจ้งความเอกสารสำคัญหาย

เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จักรยานยนต์ โฉนดที่ดิน ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ฯลฯ มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
1. ยื่นคำร้องแจ้งว่าเอกสารดังกล่าวหายต่อสถานีตำรวจท้องที่ที่หาย
2. เจ้าพนักงานตำรวจจะทำการสอบสวนว่าหายจริงหรือไม่แล้วลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
3. เจ้าพนักงานตำรวจ จะออกหลักฐานการแจ้งความเอกสารหาย เพื่อให้ท่านนำไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป
แจ้งความคนหาย
หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
1. บัตรประจำตัวผู้หาย (ถ้าหาย)
2. ทะเบียนบ้านผู้หาย
3. ภาพถ่ายคนหาย (เป็นภาพถ่ายที่ใหม่ที่สุด)
4. ใบสำคัญทางราชการ เช่น ใบเกิด ใบสำคัญทหาร (ใบกองเกิน กองหนุน) ถ้ามี
แจ้งความรถและเรือหาย
แจ้งทาง 191 ก่อน จึงนำหลักฐาน ต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
1. ใบทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือหรือยานพาหนะอื่นที่หาย
2. ใบเสร็จรับเงินหรือสัญญาซื้อขายเท่าที่
3. ถ้ายานพาหนะดังกล่าวเป็นของนิติบุคคล ตัวแทนห้างร้านบริษัทผู้ไปแจ้งความควรมีหน้งสือมอบอำนาจจากเจ้าของหรือผู้จัดการของห้าง
ร้าน หรือบริษัท นั้นๆ ไป รวมทั้งหนังสือรับรองบริษัท นั้นด้วย
4. หนังสือเกี่ยวกับการติดต่อ หรือเอกสารที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้ (ถ้ามี)
5. หนังสือคู่มือประจำตัวรถ หรือยานพาหนะ (เรือ) ที่ทางบริษัทห้างร้านจ่ายให้เป็นคู่มือ ถ้าไม่มีหนังสือคู่มือให้จำยี่ห้อ สี แบบ
หมายเลขประจำเครื่องและตัวรถไปด้วย

แจ้งความอาวุธปืนหาย
1. ทะเบียนใบอนุญาตอาวุธปืน
2. ใบเสร็จรับเงินที่บริษัทห้างร้านขายปืนออกให้ (ถ้ามี)
แจ้งความทรัพย์สินหาย
หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
1. ใบเสร็จรับเงินซื้อขายหรือ หลักฐานการแสดงการซื้อขายทรพย์สิน นั้น
2. รูปพรรณทรัพย์สิน นั้นๆ เช่นหมายเลขเครื่อง ฯลฯ (ถ้ามี)
3. ตำหนิ ลักษณะพิเศษ ต่างๆ
4. เอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่มี
ในกรณีลักทรัพย์ในบ้านเรือง หรือสำนักงานให้รักษาร่องรอยเอกสารนั้นไว้ อย่าให้ผู้ใดเข้าไปแตะต้อง หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของในที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่ ี่ตำรวจจะไปถึง

« Back