คดี พล.ต.ท.ฟ้อง ผบ.ตร.

 

6 มิ.ย.2553  มติชน

 

ศาล ปค.พิพากษาให้ "ตร.-ผบ.ตร." ดำเนินการตามมติ อ.ก.ตร.ร้องทุกข์

หลังถูกฟ้องไม่ให้ "พล.ต.ท.นิสสัย" เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 6

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาในคดีที่ พล.ต.ท.นิสสัย บุญศริริ ฟ้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ฟ้องคดีที่ 1 และ 2 กรณีผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2549) ตาม มติอนุกรรมการข้าราชตำรวจเกี่ยวกับการร้องทุกข์ (อ.ก.ตร.ร้องทุกข์) โดยศาลมีคำสั่งให้ ผบ.ตร.ดำเนินการให้เป็นไปตามมติ อ.ก.ตร.ร้องทุกข์ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวได้
สืบเนื่องมาจากว่า  พล.ต.ท.นิสสัย บุญศริริ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประสงค์จะเข้าร่วมในดครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2549) แต่ ผบ.ตร.กลับไม่ดำเนินการให้ โดยอ้างว่าขาดอคุณสมบัติ เนื่องจากถูกฟ้องในคดีอาญา และต่อมาได้ดำเนินการร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ตร.ร้องทุกข์ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีของผู้ฟ้องคดีได้ถึงที่สุดแล้ว และไม่อาจถือได้ว่าไม่อยู่ในสถานะถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญา คำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีรับฟังได้ และมีมติให้ ตร. เพิกถอนคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ พร้อมกับดำเนินการให้ พล.ต.ท.นิสสัย เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป
ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อ อ.ก.ตร.มีมติให้เพิกถอนคำสั่งที่ไม่อนุญาตเข้าร่วมโครงการฯ และสั่งให้ดำเนินการอนุญาตเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วยนั้น มติดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 บัญญัติไว้ให้อำนาจไว้ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ 1 และคดีที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามมติดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ศาลจึงมีอำนาจกำหนดคำบังคับ โดยสั่งให้ ผบ.ตร. ปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่กำหนด

จึงพิพากษาให้ ผบ.ตร.ดำเนินการให้เป็นไปตาม มติ อ.ก.ตร.ร้องทุกข์ โดยมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมโครงการฯ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาว่า หาก ผบ.ตร.ไม่ได้มีกคำสั่งอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ จนถึงกำหนดเวลาที่ผู้ฟ้องคดีเกษียณอายุราชการตามกฎหมายแล้ว ความทุกข์ร้อนของผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อาจแก้ไขตามที่ อ.ก.ตร.ร้องทุกข์ มีมติให้ดำเนินการได้

 


« Back