จริยธรรม / จรรยาบรรณ

พนักงานสอบสวน

1 พึงยึดถืออุดมคติของตำรวจโดยเคร่งครัด

2 พึงระลึกถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

3 พึงอำนวยความยุติธรรมแก่คู่กรณีอย่างเสมอภาค โดยถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรม

4 พึงเต็มใจรับแจ้งความ แสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานตามหลักเกณฑ์แห่งกฎหมาย ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงแห่งคดี

5 พึงพิเคราะห์ข้อเท็จจริงให้ได้เหตุผลอันน่าเชื่อว่าผู้นั้นได้กระทำผิด ก่อนมีการแจ้งข้อกล่าวหาจับกุมดำเนินคดี และให้คำนึงถึงสิทธิการปล่อยชั่วคราวด้วย

6 พึงให้ความสำคัญและให้ความคุ้มครองต่อพยานในคดีอาญา

7 พึงรักษาความลับในการสอบสวน

8 พึงสำนึกและยึดมั่นในวิชาชีพการสอบสวน และอุตสาหะ พยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน

 

ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล มีคำสั่งให้ บก.น.1-9 กำชับให้พนักงานสอบสวนปรับปรุงเกี่ยวกับการใช้กิริยาวาจาให้เหมาะสมกับประชาชนที่ไปติดต่อราชการบนโรงพักทุกโรงพักทั่วกรุง หลังจาก กต.ตร.ท้วงติงมา รวมทั้งให้กวดขันการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ชอบของผู้ใต้บังคับบัญชามิให้ออกนอกลู่นอกทางอย่างเคร่งครัด
       

 

วันนี้ (19 มิ.ย.52) พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา ผบช.น. มีหนังสือแจ้งไปยัง บก.น.1-9 ถึงผลการประชุม กต.ตร.กทม.ครั้งที่ 2/2552 เมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน การบริหารงานตำรวจของ บช.น. และให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของ กต.ตร.สน.เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กต.ตร.กทม. จึงให้ บก.น. 1-9 สั่งการให้ ผกก.สน.ประสานงานกับประธาน กต.ตร.สน.เพื่อทราบข้อเสนอแนะและนำเข้าที่ประชุม กต.ตร.สน.เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ รวมถึงหน่วยอื่นๆ ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
       
       1.การให้บริการของพนักงานสอบสวนควรมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการใช้กิริยาวาจาให้เหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
       
       2.การกวดขัน กำกับดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้บังคับบัญชาควรดูแลพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้มีการประพฤติปฏิบัติโดยมิชอบ
       
       3.การให้บริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชาวต่างชาติมาแจ้งความร้องทุกข์ที่ สน. เจ้าหน้าที่ตำรวจควรให้ความสนใจให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง เช่น ใช้ความพยายามติดตามจับกุมคนร้ายและทรัพย์ที่ถูกประทุษร้ายคืนมาให้ได้ นอกจากนี้ ควรจัดให้มีผู้มีความรู้ด้านภาษาเป็นล่าม โดยอาจฝึกอบรมด้านภาษาให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจใน สน.ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมาก หรือการจัดหาบุคคลภายนอกที่มีความรู้ด้านภาษาไว้เป็นอาสาสมัคร
       
       4.การมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับชุมชน สน.ต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุทชนและให้ความสำคัญกับการรับแจ้งเบาะแสจากชุมชน แล้วดำเนินการอย่างจริงจัง รวมถึงรักษาความลับเพื่อความปลอดภัยของผู้แจ้ง 5.ในระดับ บก.ผู้บังคับบัญชาของ บก.น.1-9 ควรมีความส่วนร่วมในงาน กต.ตร.สน.เพื่อให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
       
       ทั้งนี้ ให้แต่ละ บก.รายงานผลการดำเนินการ 1-5 ในภาพรวมของ บก.ให้ บช.น.ทราบภายใน 30 มิ.ย.เพื่อรวบรวมรายงานให้ กต.ตร.กทม.ทราบ จึงแจ้งมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

มีผลบังคับใช้แล้ว

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551

morality.doc (160.00 KB 04.07.2009 14:02)

« Back